Mr Gerard van Westen

Passie om uw vraagstukken op te lossen.

Fiscaal adviseur loonheffingen en arbeidsrecht
Kantoorklachtenregeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens Mr G.W.B. van Westen of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Mr G.W.B. van Westen en de cliënt.
 2. Mr G.W.B. van Westen draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. de onder verantwoordelijkheid van Mr G.W.B. van Westen werkzame personen te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Mr G.W.B. van Westen wijst de cliënt door toezending van de algemene voorwaarden die gelden voor het kantoor voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 
 1. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan een college van arbiters. De cliënt en Mr G.W.B. van Westen benoemen elk een arbiter en de door hen benoemde arbiters benoemen samen een derde arbiter die tevens voorzitter van het college zal zijn.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het Mr G.W.B. van Westen benadert met een klacht zal hij deze onverwijld in behandeling nemen.
 2. Mr G.W.B. van Westen tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 3. Mr G.W.B. van Westen handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 4. Mr G.W.B. van Westen stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Mr G.W.B. van Westen het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. Mr G.W.B. van Westen neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

 1. Mr G.W.B. van Westen is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Mr G.W.B. van Westen houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. Mr G.W.B. van Westen houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

 1. Mr G.W.B. van Westen registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Op uw verzoek wordt de tekst van deze klachtenregeling tevens aan u gestuurd.