Mr Gerard van Westen

Passie om uw vraagstukken op te lossen.

Fiscaal adviseur loonheffingen en arbeidsrecht
Algemene voorwaarden
 1. Mr G.W.B. van Westen is de handelsnaam voor een zelfstandig gevestigde onderneming gericht op adviseren en onderzoek, publiceren, doceren, presenteren, op het terrein van loonheffingen en arbeidsrecht.
 2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mr G.W.B. van Westen. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door
  G.W.B. van Westen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Mr G.W.B. van Westen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de praktijk gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering( en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door
  Mr G.W.B. van Westen in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak. Een aanspraak vervalt in elk geval indien Mr G.W.B. van Westen niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid daarvan schriftelijk op de hoogte is gebracht.
 4. Mr G.W.B. van Westen zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mr G.W.B. van Westen is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Mr G.W.B. van Westen is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 1. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2, gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van Mr G.W.B. van Westen, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
 2. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Mr G.W.B. van Westen gehanteerde uurtarief van € 250 exclusief omzetbelasting.
 3. Mr G.W.B. van Westen hanteert geen opslag percentage voor kantoorkosten. Door Mr G.W.B. van Westen ten behoeve van de opdrachtgever betaalde zakelijke kosten zullen separaat in rekening worden gebracht, onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken.
  Voor gemaakte autokosten hanteert Mr G.W.B. van Westen een vast tarief per kilometer van € 0,70 exclusief omzetbelasting.
 4. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden omstreeks het begin van een kalendermaand aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 5. Mr G.W.B. van Westen beschikt over een klachtenregeling die opgenomen is op de website www.gerardvanwesten.eu.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Mr G.W.B. van Westen aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Mr G.W.B. van Westen, www.gerardvanwesten.eu. Mr G.W.B. van Westen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27330246. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.
 7. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mr G.W.B. van Westen is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Gravenhage.